Editors

ROCZNIK BIBLIOTEKI KRAKOW /
YEARBOOK OF BIBLIOTEKA KRAKOW

Redaktor naczelny / Editor-in-Chief

dr Artur Czesak / Artur Czesak, Ph.D.

Rada Naukowa / Editorial Board

prof. dr hab. Piotr Borek / Professor Piotr Borek, Ph.D.
dr Teresa Dalecka / Teresa Dalecka, Ph.D.
dr hab. Jarosław Fedoruk / Yaroslav Fedoruk, Ph.D.
dr Agnieszka Fluda-Krokos / Agnieszka Fluda-Krokos, Ph.D.
dr Karolina Grodziska / Karolina Grodziska, Ph.D.
ks. prof. dr hab. Jan Machniak / Rev. Professor Jan Machniak, Ph.D.
dr Tomasz Makowski / Tomasz Makowski, Ph.D.
dr hab. Grzegorz Nieć, prof. UP / Professor Grzegorz Nieć, Ph.D.
dr hab. Lajos Pálfalvi / Lajos Pálfalvi, Ph.D.
prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk / Professor Zdzisław Pietrzyk, Ph.D.
mgr Anna Piotrowska / Anna Piotrowska, M.Sc.
mgr Izabela Ronkiewicz-Brągiel / Izabela Ronkiewicz-Brągiel, M.Sc.
dr hab. Remigiusz Sapa, prof. UJ / Professor Remigiusz Sapa, Ph.D.
dr Tadeusz Skoczek / Tadeusz Skoczek, Ph.D.
dr Agnieszka Staniszewska-Mól / Agnieszka Staniszewska-Mól, Ph.D.
prof. dr hab. Krzysztof Stopka / Professor Krzysztof Stopka, Ph.D.
prof. dr hab. Jiří Trávníček / Professor PhDr. Jiří Trávníček, M.A.
ks. prof. dr hab. Jacek Urban / Rev. Professor Jacek Urban, Ph.D.
dr Paweł Wierzbicki / Paweł Wierzbicki, Ph.D.
mgr Jerzy Woźniakiewicz / Jerzy Woźniakiewicz, M.Sc.

dr Stanisław Dziedzic – Redaktor naczelny i przewodniczący Rady Naukowej w latach 2017 – 2021 / Stanisław Dziedzic, Ph.D. – Editor-in-Chief and Chairman of Editorial Board (2017–2021)

Janusz M. Paluch – redaktor naczelny w latach 2021-2022, Editor-in-Chief in 2021-2022

Projekt graficzny wersji papierowej / Graphic design of the paper version
Elżbieta Szurpicka

Adiustacja, redakcja językowa i korekta / Mark-up, copyediting and proofreading
Magdalena Jankosz, Janusz Krasoń, Magdalena Matyja-Pietrzyk, Anna Szczepańska-Krasoń

Tłumaczenie / Translation
Marta Szczepanik-Filary, Szymon Pawluś, Texteria

Skład, przygotowanie do druku / Typesetting and pre-press preparation
Wydawnictwo FALL

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

© Biblioteka Kraków

Wydawca / Publisher
Biblioteka Kraków
Pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków
www.biblioteka.krakow.pl
e-mail: rocznikbk@biblioteka.krakow.pl
tel. +48 12 61 89 100