Janusz M. Paluch

Biblioteka Kraków

Wydawnicza funkcja Biblioteki Kraków

Już Święty Augustyn w IV–V wieku mówił, że świat jest książką i ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę1https://www.zamyslenie.pl/aforyzm/swiat-jest-ksiazka-i-ci-ktorzy-nie-podrozuja-czytaja-tylko-jedna-strone-5110047/. Wiliam McKinley, prezydent Stanów Zjednoczonych u schyłku XIX wieku, stwierdził, że „największe dobrodziejstwo, jakie może sobie wyświadczyć gmina, to założyć bibliotekę…”2O książkach i czytaniu. Zbiór cytatów, Warszawa 2011, https://issuu.com/szymon80/docs/o_ksiazkach_i_czytaniu_zbior_cytatow_ed2. Popularna pisarka J.K. Rowling, autorka cyklu książek o Harrym Potterze, w tomie Harry Potter i Tajemnicza Komnata ustami jednego z bohaterów radzi czytelnikom: „Kiedy masz jakieś wątpliwości, idź do biblioteki”3J.K. Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets, London 1998, s. 189.. Odniesienia te wskazują, jak ważne są biblioteki w życiu społecznym. Pozwalają rozwiać wątpliwości, ale i – stymulując proces myślenia – przyczyniają się do powstawania wciąż nowych i nowych pytań, które znów prowadzą nas do biblioteki…

Choć w ciągu ostatnich dziesięcioleci zasadniczo zmienił się sposób komunikacji biblioteki z czytelnikiem, zmieniły się też jej funkcje4Na ten temat powstało wiele literatury, np. J. Wojciechowski, Biblioteki w nowym otoczeniu, Warszawa 2014; Instytucje kultury jako ośrodki życia społecznego, red. A. Mierzecka i E.B. Zybert, Warszawa 2017 – obie książki firmowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, zob. raport Biblioteka Kraków. Rozwój sieci miejskich bibliotek publicznych, Kraków 2017, to wciąż pozostały wątpliwości, jaką rolę biblioteka powinna odgrywać w swoim środowisku. Biblioteka publiczna XXI wieku nie może być przecież miejscem zajmującym się stricte tylko i wyłącznie wypożyczaniem oraz udostępnianiem książek. Musi być mocno związana ze środowiskiem, być przez nie oddolnie inspirowana do szerokiej działalności. Biblioteka powinna być miejscem spotkań, integrującym i pobudzającym do aktywności kulturalnej, umożliwiającym twórczy rozwój talentów i zainteresowań5E.B. Zybert, Pomysły na biblioteki XXI wieku, w: Instytucje kultury jako ośrodki życia społecznego, red. dz. cyt., A. Mierzecka i E.B. Zybert, Warszawa 2017, s. 17–18.. Pełnić zatem powinna sensu largo funkcję kulturotwórczą. Choć nade wszystko to miejsce spotkań czytelnika z książką, nawet jeśli jest to e-book. Warto w tym miejscu przytoczyć opinię Ellysy Krosky mówiącą wręcz o konieczności sprzyjania i rozwijania przez biblioteki kreatywności, bowiem w braku twórczej wyobraźni dostrzega ona płynące zagrożenia zarówno dla bibliotek, jak i zawodu bibliotekarza, i to znacznie większe niż stwarzają e-booki, Amazon czy Google6Zob. tamże, s. 23.. Warto w tym miejscu przytoczyć analizy tak zwanego Eurobarometru, na które powołuje się prof. Jacek Wojciechowski, sygnalizujące, że w krajach Unii Europejskiej zasięg książki obejmuje 71% (w tym intensywnie czytających 37%), a zasięg Internetu – poza procesami pracy zawodowej – 54% (intensywne użytkowanie 26%)7J. Wojciechowski, Biblioteki w nowym otoczeniu, dz. cyt., s. 233. społeczeństwa.

Nowoczesna biblioteka powinna być zatem instytucją, która dociera do czytelnika na wszystkie sposoby, na przykład poprzez spotkania, literackie gry miejskie, zabawy i spacery literackie czy własne wydawnictwa8Tamże, s. 78. będące informatorami, ale także poprzez edytowane czasopisma, książki naukowe, popularnonaukowe i literackie. Mam na myśli wydawnictwa w formie zarówno papierowej, jak i elektronicznej.

Dział Wydawnictw i Animacji Biblioteki Kraków powstał wraz z utworzeniem w 2017 roku nowej instytucji miejskiej – Biblioteki Kraków. Ta forma aktywności bibliotecznej w pewnym, niewielkim zakresie istniała już choćby w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej. Rozwój takiej formy aktywności biblioteki mógł zaistnieć jednak dopiero w nowej instytucji kultury, która swym zasięgiem objęła obszar całego Krakowa, a także, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Krakowa, przejęła aktywności wydawnicze Śródmiejskiego Ośrodka Kultury w Krakowie9Śródmiejski Ośrodek Kultury, w: Encyklopedia Krakowa, Warszawa 2000, s. 968., o czym szerzej pisać będę w dalszej części tekstu.

Zajmując się przedsięwzięciami upowszechniającymi książki i czytelnictwo, Dział Wydawnictw i Animacji rozszerza i uzupełnia podstawowe obowiązki biblioteki publicznej. Do głównych zadań naszego działu należy działalność wydawnicza – z jednej strony informacyjna i promocyjna działalność Biblioteki Kraków, z drugiej, upowszechniająca kulturę, promująca literaturę, w końcu dokumentująca życie literackie naszego miasta.

W tym miejscu możemy się już pochwalić naszym miesięcznym informatorem kulturalno-czytelniczym „Biblioteka Kraków”, którego pierwszy numer ukazał się w październiku 2017 roku. Redaktorem naczelnym pisma jest Izabela Ronkiewicz-Brągiel – zastępca dyrektora Biblioteki Kraków. Sięgający po to pismo czytelnik nie tylko się dowie, jakie przedsięwzięcia planują wszystkie filie biblioteczne w całym Krakowie w danym miesiącu, dzień po dniu. Na jego łamach piszemy także o ważnych dla filii Biblioteki Kraków sprawach, by działania naszej instytucji przybliżyć czytelnikom. Wszak krakowscy bibliotekarze biorą aktywny udział w różnych konferencjach, sesjach, organizują konkursy adresowane do czytelników, warsztaty plastyczne, literackie, kursy komputerowe dla osób starszych i tym podobne przedsięwzięcia. Te działania wyraziście obrazują, że biblioteka, w tym przypadku Biblioteka Kraków, to nie tylko wypożyczalnia książek. Na łamach informatora polecamy też książki dla dzieci i dorosłych, także audiobooki, jakie dostępne są na półkach naszych 56 filii bibliotecznych. Zachęcając do czytania, odnosimy się nie tylko do nowości wydawniczych, nie zapominamy też o ciekawych książkach, które zostały wydane dość dawno – wciąż warto i w wielu przypadkach trzeba do nich wracać. Piszemy o nich w cyklu „Antykwariat”. Staramy się też zachęcić czytelników naszych bibliotek do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym Krakowa, polecając im co ciekawsze wystawy w muzeach czy galeriach sztuki oraz spektakle teatralne. Inną rolą informatora jest promocja współczesnej literatury. Prezentujemy sylwetki wybitnych współczesnych literatów krakowskich oraz ich twórczość (pisaliśmy już o Michale Zabłockim, Józefie Baranie, Beacie Bronakowskiej – laureatce ostatniej edycji konkursu im. Anny Świrszczyńskiej z 2017 r., Elżbiecie Zechenter-Spławińskiej czy Leszku Elektorowiczu). Zamieszczone na łamach miesięcznika materiały wzbogacają naszą stronę internetową www.biblioteka.krakow.pl. Omawiając nasze pismo, nie można pominąć dwóch rubryk, które przykuwają też uwagę czytelników. Pierwszą jest „Kalendarium krakowskie”, w którym przypominamy najważniejsze daty wiążące się głównie z życiem literackim Krakowa. Drugą jest rubryka „Podróże niekoniecznie biblioteczne”. Należy nadmienić, iż nasz informator redagowany jest w całości przez pracowników Biblioteki Kraków. Dostępny jest też w formie elektronicznej na stronie internetowej www.biblioteka.krakow.pl.

W czerwcu 2017 roku Biblioteka Kraków przejęła od Śródmiejskiego Ośrodka Kultury w Krakowie stery wydawnicze w miesięczniku społeczno-kulturalnym „Kraków”10Miesięcznik „Kraków”, powołany przez Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe „Kraków”, ukazuje się od 2004 r., a jego współwydawcami w ciągu tych lat były: Instytut Sztuki, Nowohuckie Centrum Kultury, Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie i w końcu od czerwca 2017 r. Biblioteka Kraków.. Na pewno słyszeliście Państwo o tym piśmie, jeśli nie jesteście jego czytelnikami. Pięknie wydawane, kolorowe pismo ukazuje się od 2004 roku pod kierunkiem redaktora naczelnego Jana Pieszczachowicza11Jan Pieszczachowicz (ur. 1940 r. w Koprzywnicy koło Sandomierza), krytyk literacki i publicysta, założyciel i redaktor naczelny dwutygodnika „Student” (w latach 1974–1976) oraz kwartalnika „Pismo” (1981–1983) (https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pieszczachowicz). Od marca 2018 r. redaktorem naczelnym miesięcznika społeczno-kulturalnego „Kraków” jest Witold Bereś (ur. w 1960 r.), dziennikarz, publicysta, pisarz, scenarzysta, reżyser i producent filmowy (https://pl.wikipedia.org/wiki/Witold_Bere%C5%9B).. Jego łamy wypełniają teksty ukazujące Kraków z każdej strony. Ten pradawny i współczesny, z pięknymi zabytkami, ale i też z trudnymi problemami – społecznymi, organizacyjnymi czy ekologicznymi. Wraz ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Naukowym „Kraków” miesięcznik od 2006 roku przyznaje Medal za Mądrość i Odwagę Obywatelską12Medal za Odwagę i Mądrość Obywatelską dotychczas otrzymali: prof. Andrzej Zoll (2006), prof. Leszek Balcerowicz (2007), prof. Karol Modzelewski (2008), Kazimierz Kutz (2009), prof. Jerzy Stępień (2010), prof. Adam Daniel Rotfeld (2011), prof. Andrzej Romanowski (2012), Wiesław Myśliwski (2013), prof. Bronisław Łagowski (2014), prof. Ewa Łętowska (2015), ks. prof. Michał Heller (2016), red. Jerzy Baczyński (2017), prof. Adam Strzembosz (2018). Projektantem medalu jest Janusz Jutrzenka Trzebiatowski (https://www.miesiecznik.krakow.pl/medal-za-madrosc-obywatelska)..

Za kilka tygodni ukaże się pierwszy tom „Rocznika Biblioteki Kraków”13Pierwszy tom „Rocznika Biblioteki Kraków” ukazał się w lutym 2018 r., a jego promocja odbyła się 21 marca w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką”., będący płaszczyzną dla naukowych i popularnonaukowych prezentacji problemów nie tylko bibliotecznych, ale z każdej dziedziny humanistyki związanej z książką, biblioteką, literaturą dotyczącą Krakowa. Rocznik jest też swoistą kroniką pracy Biblioteki Kraków, która jako osobna instytucja działa dopiero od stycznia 2017 roku. Redaktorem naczelnym „Rocznika Biblioteki Kraków” jest dr Stanisław Dziedzic – dyrektor Biblioteki Kraków. Stoi on również na czele Rady Naukowej „Rocznika Biblioteki Kraków”, w skład której wchodzą: prof. dr hab. Piotr Borek, dr Karolina Grodziska, ks. prof. dr hab. Jan Machniak, prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk, mgr Anna Piotrowska, mgr Izabela Ronkiewicz-Brągiel, dr Tadeusz Skoczek, prof. dr hab. Krzysztof Stopka, ks. prof. dr hab. Jacek Urban, dr Paweł Wierzbicki, mgr Jerzy Woźniakiewicz.’

Biblioteka Kraków stała się też od 2017 roku depozytariuszem serii wydawniczej Poeci Krakowa, którą przejęła, jak już wspominałem, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Krakowa od Śródmiejskiego Ośrodka Kultury w Krakowie. Pomysłodawcami serii, zasiadającymi też w Radzie Wydawniczej, są Stanisław Dziedzic, Janusz Paluch i Tadeusz Skoczek. W tym roku rozpoczęliśmy przygotowania do pracy nad wyborem wierszy z dotychczas wydanych książek tak znamienitych autorów jak Józef Baran, Adam Ziemianin, Julian Kornhauser, Stanisław Stabro, Leszek Aleksander Moczulski czy Krzysztof Lisowski. Almanach będący podsumowaniem tego, co dotychczas zostało wydane w ramach tej serii, stać ma się nowym otwarciem na uznanych współczesnych, ale i młodych poetów krakowskich14Poeci Krakowa. Almanach pod redakcją prof. Marka Karwali ukazał się w czerwcu 2018 r., a jego promocja odbyła się w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” 19 września 2018 r..

Trwają też prace organizacyjne nad nowym kwartalnikiem literackim noszącym tytuł „Czas Literatury”, którego pierwszy numer powinien się ukazać w marcu tego roku15Pierwszy numer „Czasu Literatury” ukazał się w Krakowie 7 marca 2018 r.. Periodyk, którego redaktorem naczelnym  jest Jacek Hajduk16J. Hajduk (ur. w 1982 r.), filolog klasyczny i polski, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. Autor monografii naukowych Parnicki, Malewska i długie trwanie (2014) i Petroniusza sztuka narracji (2015), książek eseistycznych Kawafis. Świat poetycki (2013), Fantazje mimowolnego podróżnika (2016) i W rejony mroku (2017) oraz powieści historycznej Pliniusz Młodszy (2012). Przełożył z języka nowogreckiego kanon poezji Kawafisa (2014). Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015), Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (2015, 2017) oraz Prezydenta Miasta Krakowa (2017). Członek Polskiego Pen Clubu i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (http://www.sppkrakow.pl/czlonkowie/jacek-hajduk)., dostępny będzie w całej Polsce. Z założenia ma to być pismo ponadśrodowiskowe i ponadkrakowskie. Jakie jednak będzie to pismo, ocenimy, gdy ukażą się pierwsze numery. Tymczasem mogę tylko zaprosić do jego lektury.

Warto nadmienić w tym miejscu, że rola biblioteki jako wydawcy ma szczególne znaczenie w Krakowie – mieście literatów i literatury. Żyjemy w świecie komercjalizacji wszystkiego. To, czego nie da się sprzedać, nie istnieje. Literatura też stała się towarem, który musi, a przynajmniej powinien na siebie zarobić. Poezja, jeśli nie jest kontrowersyjna, nie została stworzona na przykład przez laureata literackiej Nagrody Nobla, nie ma dużej szansy na ukazanie się w księgarskich witrynach. W tym miejscu pojawia się kulturotwórcza rola biblioteki jako podmiotu w szczególny sposób dbającego o twórczość literacką i promującego ją właśnie poprzez działalność wydawniczą. Doskonale obrazują to osiągnięcia Wydawnictwa Wojewódzkiej Biblioteki i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, które działając od 1993 roku w różnych seriach, wydały już ponad 300 tytułów17Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu powstało w 1993 r. Publikuje tytuły o różnorodnej tematyce związane z regionem wielkopolskim w jego historycznych granicach oraz literaturę piękną (poezję, prozę) i książki krytycznoliterackie. Wydaje też kwartalnik „Kronika Wielkopolski” i związane z nim pozycje książkowe w ramach zbioru „Biblioteka Kroniki Wielkopolski” oraz dwumiesięcznik „Panorama Wielkopolskiej Kultury” upowszechniający i popularyzujący działalność placówek kulturalnych i bibliotek w Wielkopolsce. Od początku działalności wydano ponad 300 tytułów (https://www.wbp.poznan.pl/wydawnictwo/)..

Wiek XXI to epoka kultury obrazkowej. Czy to nam się podoba, czy nie – żyjemy w czasach dominacji obrazu. Na każdym kroku jesteśmy bombardowani symbolami graficznymi. Jako Biblioteka Kraków nie odstajemy w tym względzie. Wystarczy obejrzeć nasze strony internetowe, gdzie staramy się minimalizować część opisową na rzecz obrazu i symbolu, które o wiele łatwiej zapadają w pamięć odbiorcy.

Idąc tym tropem, Biblioteka Kraków podjęła z jednej strony trud tworzenia dokumentacji obrazowej życia literackiego współczesnego Krakowa, a z drugiej prezentowania  najważniejszych historycznych postaci Krakowa, które w ciągu ostatnich wieków wpływały na kształt naszego miasta. Mam tu na myśli filmy dokumentalne, które powstają w ścisłej współpracy z Telewizją Kraków. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z filmami dokumentalnymi prezentującymi sylwetki znamienitych poetów krakowskich: Józefa Barana18Józef Baran (ur. w 1947 r. w Borzęcinie), poeta, dziennikarz, publicysta. Autor ponad 30 książek poetyckich i dzienników literackich (biogram z książki Józefa Barana Podróże z tej i nie z tej ziemi, Poznań 2010). obchodzącego w roku 2017 jubileusz 70. urodzin – Poeta pisze sobą (scenariusz i reżyseria: Maria Guzy)19Premiera filmu odbyła się 18 stycznia 2018 r. w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką”. , zmarłego w grudniu 2017 roku Leszka Aleksandra Moczulskiego20Leszek Aleksander Moczulski (ur. 18.02.1938 r. w Suwałkach, zm. 17.12.2018 r. w Krakowie), poeta, autor popularnych piosenek śpiewanych przez m.in. zespół Skaldowie, Czesława Niemena, Grzegorza Turnaua (Encyklopedia Krakowa, dz. cyt., s. 624)., którego 80. urodziny mieliśmy obchodzić w lutym 2018 roku – film Istnienia sens układam (scenariusz i reżyseria: Ewa Święs-Kucybała)21Premiera filmu odbyła się 6 lutego 2018 r. w Filii nr 21 Biblioteki Kraków. oraz Leszka Elektorowicza22Leszek Elektorowicz (ur. 1924 r. we Lwowie), poeta, tłumacz, eseista, badacz literatury amerykańskiej (Encyklopedia Krakowa, dz. cyt., s. 187–188). – film zatytułowany Modlitwa wieczorna (scenariusz i reżyseria: Tomasz Kamiński)23Premiera filmu odbyła się 1 lutego 2018 r. w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką”.. W drugim przypadku tworzymy filmy dokumentujące działalność wybitnych postaci historycznych. Dość wspomnieć dokumentalny film o autonomii galicyjskiej zatytułowany Oblicza autonomicznego Krakowa. Czas prezydenta Mikołaja Zyblikiewicza w reżyserii Juliana Rachwała, którego premiera odbyła się w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” w grudniu 2017 roku.

Druga płaszczyzna pracy tego działu to nurt animacyjny. Miejscem naszej aktywności jest w tym przypadku – w głównej mierze – Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”, który od kwietnia 2017 roku przeszedł pod administrację Biblioteki Kraków24Informacje na temat dziejów Klubu Dziennikarzy „Pod Gruszką” m.in. w: Z. Bajka, 60 lat Klubu Dziennikarzy Pod Gruszką, Kraków 2015; O. Jędrzejczyk, Morda reportera, czyli Dom pod Gruszką, Kraków 1995.. W Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” realizujemy nasze najważniejsze imprezy, organizujemy przede wszystkim spotkania literackie oraz mamy pieczę nad działalnością stowarzyszeń twórczych, w tym Oddziałów Krakowskich Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy RP oraz Związku Literatów Polskich. W tym kontekście udało nam się doprowadzić do realizacji następujących wydarzeń:

 • ŸNagroda Żółtej Ciżemki, której pierwsza edycja odbyła się w grudniu 2017 roku, a jej laureatkami zostały twórczynie książki Niezłe ziółko Barbara Kosmowska – autorka tekstu, i Emilia Dziubak – autorska rysunków25Druga edycja konkursu rozstrzygnięta została w maju 2018 r., a jego laureatką za książkę Wojtek. Żołnierz bez munduru (Wydawnictwo św. Wojciecha, Poznań 2017) została Eliza Piotrowska.. Konkurs powołany został w roku stulecia śmierci Antoniny Domańskiej, wybitnej pisarki przełomu XIX i XX wieku26Dziedzic, Pani Radczyni. Antonina Domańska, w: Archipelag pięknych ludzi. Portrety i studia, Kraków 2018, s. 115–136., której najgłośniejszą książką jest Historia żółtej ciżemki27Domańska, Historii żółtej ciżemki, I wydanie w roku 1913.. W ramach tego konkursu nagradzamy twórczość literacką adresowaną do dzieci i młodzieży. Warto nadmienić, iż do pierwszej edycji konkursu zgłoszono ponad 50 książek wydanych w 2016 roku! Laureatki, oprócz gratyfikacji pieniężnej, otrzymały statuetki Nagrody Żółtej Ciżemki autorstwa prof. Krzysztofa Nitscha28O twórczości prof. Krzysztofa Nitscha m.in. Gliwickie inspiracje. Twórczość rzeźbiarska Krzysztofa Nitscha, red. M. Pleszyniak, Gliwice 2009, s. 10–11; Krzysztof Nitsch. Rzeźbiarz, red. M. Pleszyniak, Gliwice 2016, s. 21 i nast., które powstały na potrzeby konkursu w ramach współpracy Biblioteki Kraków z Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Książki oceniała kapituła pracująca pod przewodnictwem dr. Stanisława Dziedzica, w składzie: prof. dr hab. Alicja Baluch, Marcin Bruchnalski, Izabela Ronkiewicz-Brągiel, dr Anna Skoczek oraz dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar.
 • Nagroda Krakowska Książka Miesiąca – to już ponad 20-letnia tradycja, ponad 200 uhonorowanych twórców i wydawców. Wśród nagrodzonych znaleźli się Stanisław Lem, Sławomir Mrożek czy Czesław Miłosz. Nagroda została powołana w 1995 roku przez Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie29https://pl.wikipedia.org/wiki/Krakowska_Książka_Miesiąca, a w 2017 roku pieczę organizacyjną przejęła Biblioteka Kraków. Od tego czasu wśród nagrodzonych przez Bibliotekę Kraków znaleźli się między innymi Maria Pyrlik, Grzegorz Bogdał, Przemysław Marcin Żukowski, Wojciech Ligęza, Anna Grochowska, Józefa Hennelowa, Przemysław Czarkowski.
 • Salon Literacki Biblioteki Kraków, który zaprasza na cotygodniowe czwartkowe literackie posiady do Klubu Dziennikarzy „Pod Gruszką” Biblioteki Kraków. Spotkania w ramach Salonu rozpoczęły się już w kwietniu 2017 roku, a zainaugurowane zostały wykładem prof. dr. hab. Franciszka Ziejki zatytułowanym Jak Henryk Sienkiewicz podbijał Kraków. W ramach Salonu Literackiego Biblioteki Kraków w barokowej – jedynej w swoim rodzaju – sali Baltazara Fontany30Fontana Baltazar, w: Encyklopedia Krakowa, dz. cyt., s. 209–210. spotykają się ludzie pióra z całej Polski.
 • Galeria Ekslibrisu Biblioteki Kraków, która na razie jest galerią wędrującą po filiach Biblioteki Kraków, a jej wystawy cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Zakładamy, że w przyszłości, kiedy biblioteka osiądzie w swej stałej siedzibie przy ul. Krakowskiej, Galeria Ekslibrisu Biblioteki Kraków doczeka się stałego miejsca ekspozycyjnego.

Reasumując – w swych działaniach stawiamy na nowoczesność, ale nie zapominamy o tradycyjnych zadaniach i funkcjach biblioteki, w których spotkania ludzi i rozmowa odgrywają najważniejsze kulturotwórcze znaczenie. Ten cel przyświeca nam od momentu powołania Działu Wydawnictw i Animacji. Mam nadzieję, iż podejmując w przyszłości nowe inicjatywy wydawnicze i animacyjne, nie zatracimy go.

Nie zapominajmy, że spotkania z biblioteką mogą być prawdziwą przygodą. W swym eseju O bibliotece Umberto Eco napisał:

(…) nie ma nic bardziej pouczającego i pasjonującego niż szpera- nie po półkach, na których zgromadzone zostały wszystkie książki na określony temat, czego w katalogu ułożonym według autorów nie da się odkryć, i znalezienie obok szukanej książki innej, której się nie szukało, ale która okazuje się fundamentalna (…). W tym sensie biblioteka staje się przygodą31U. Eco, O bibliotece, Warszawa 2007, s. 28–31..

Wszystkich Państwa zapraszam na nasze spotkania w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką”, do lektury wydawanych przez nas pism i książek oraz na strony internetowe Biblioteki Kraków. Przede wszystkim jednak zapraszamy do naszych filii bibliotecznych, gdzie toczy się prawdziwie życie, a biblioteka na styku z czytelnikiem staje się najważniejszym ogniwem w tworzeniu kulturotwórczych faktów. Najważniejszych, bo w miejscach, z których daleko do teatru, muzeum czy kina, puls życia wyznaczają seriale telewizyjne.

BIBLIOGRAFIA

 • Bajka Z., 60 lat Klubu Dziennikarzy Pod Gruszką, Kraków 2015.
 • Biblioteka Kraków. Rozwój sieci miejskich bibliotek publicznych, Małopolski Instytut Kultury, Kraków 2017.
 • Domańska A., Historii żółtej ciżemki, I wydanie w roku 1913.
 • Dziedzic S., Pani Radczyni. Antonina Domańska, w: Archipelag pięknych ludzi. Portrety i studia, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2018.
 • Eco U., O bibliotece, Świat Książki, Warszawa 2007.
 • Fontana Baltazar, w: Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Gliwickie inspiracje. Twórczość rzeźbiarska Krzysztofa Nitscha, red. M. Pleszyniak, Urząd Miejski w Gliwicach, Gliwice 2009.
 • Instytucje kultury jako ośrodki życia społecznego, red. A. Mierzecka i E.B. Zybert, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2017.
 • Jędrzejczyk O., Morda reportera, czyli Dom pod Gruszką, Krakowska Fundacja Dziennikarzy „Merkuryusz”, Kraków 1995.
 • Krzysztof Nitsch. Rzeźbiarz, red. M. Pleszyniak, Urząd Miejski w Gliwicach, Gliwice 2016.
 • O książkach i czytaniu. Zbiór cytatów, Wydawnictwo Bezkartek.pl Self-Publishing, Warszawa 2011, https://issuu.com/szymon80/docs/o_ksiazkach_i_czytaniu_zbior_cytatow_ed2.
 • Rowling J.K., Harry Potter and the Chamber of Secrets, Bloomsbury Publishing Plc., London 1998.
 • Wojciechowski J., Biblioteki w nowym otoczeniu, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2014.
 • Śródmiejski Ośrodek Kultury, w: Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 968.
 • Zybert E.B., Pomysły na biblioteki XXI wieku, w: Instytucje kultury jako ośrodki życia społecznego, red. A. Mierzecka i E.B. Zybert, Warszawa 2017, s. 17–18.