Informacje dla autorów

Zaproszenie do publikacji

Rocznik Biblioteki Kraków zaprasza autorów do publikacji artykułów naukowych o następującej tematyce:

Tom 7: 2023

 1. Biblioteki i książki dla osób niewidomych i niedowidzących.
 2. Audiodeskrypcja jako nowy model uczestnictwa w kulturze i nowy gatunek tekstu.

Termin: 11 października 2023 r.

Tom 8: 2024

 1. Nauki o komunikacji społecznej i mediach.
 2. Historia (ze szczególnym uwzględnieniem historii i kultury Krakowa, bibliotek, czytelnictwa i ruchu wydawniczego).

Termin: 21 kwietnia 2024 r.

Języki publikacji: polski, angielski, niemiecki, francuski

Wymogi edytorskie dla „Rocznika Biblioteki Kraków”

Artykuły naukowe

 1. Należy podać imię, nazwisko, afiliację oraz ORCID. Do artykułu należy dołączyć: słowa klucze (około 5), streszczenie, bibliografię oraz biogram.
 2. Artykuł nie powinien przekraczać przekraczać 25 tysięcy znaków.
 3. Daty należy zapisywać według wzoru: 3 października 2017 roku, lata dwudzieste XXI wieku. Przed datą prosimy nie wstawiać wyrazu „dnia”. Prosimy również stosować zapis: XX-wieczny.
 4. Kursywę prosimy stosować wyłącznie dla tytułów, zwrotów obcojęzycznych bez polskiej odmiany (np. alter ego, nota bene, de facto).
 5. Cytaty prosimy zapisywać w cudzysłowach pierwszego stopnia („”), bez kursywy. Stosujemy cudzysłów drugiego stopnia w postaci «».
 6. Cyfry od 0 do 9 zapisujemy słownie, liczby od 10 wzwyż – stosujemy zapis liczbowy.
 7. Należy stosować pełny zapis w przypadku wyrazów: między innymi, tak zwany, na przykład; z wyjątkiem skrótu itp., którego prosimy nie rozwijać.
 8. Kiedy dana osoba wspominana jest po raz pierwszy, powinna być określona przez imię i nazwisko.
 9. Prosimy o niestosowanie wyróżnień. W wyjątkowych przypadkach można zastosować druk rozstrzelony.

PRZYPISY DOLNE

W artykule należy stosować przypisy dolne według wzoru:

 • [książka] U. Flick, Projektowanie badania jakościowego, przeł. P. Tomanek, Warszawa 2022
 • [fragment z książki] M. Parczewski, Praojczyzna Słowian w ujęciu źródłoznawczym, w: Cień Światowita, czyli pięć głosów w sprawie etnogenezy Słowian, red. A. Kokowski, Lublin 2002, s. 24.
 • [artykuł z czasopisma] U. Szabłowska, Finansowe skutki polskiego systemu planowania przestrzennego, „Zawód: Architekt” 2011, nr 5.
 • [cytat z artykułu] J. Gwizdałówna, Wawel podczas okupacji niemieckiej 1939–1945. Przemiany architektury. Echa architektury nazistowskiej, „Rocznik Krakowski” 77: 2011, s. 140.
 • [książka wydana w serii] J. Dąbrowski, Rządy niemieckie w Krakowie, w: Kraków pod rządami wroga 1939–1945, red. tenże, Biblioteka Krakowska nr 104, Kraków 1946, s. 5–6.
 • [cytat z prasy] B. Prus, Kronika tygodniowa, „Kurier Warszawski”, 62: 1882, nr 52 (4 III), s. 3.
 1. W przypisach prosimy stosować skróty: r., w., m.in., tzw., np.
 2. W przypadku powoływania się na dwa różne (bądź więcej) tytuły tego samego autora, prosimy o podawanie za każdym razem adnotacji: pełny tytuł, dz. cyt., nr strony.
 3. Redaktora i tłumacza należy stawiać po tytule, po przecinku.
 4. Prosimy o stosowanie przypisów polskich: tenże, zamiast idem; tamże, zamiast ibidem; dz. cyt., zamiast op. cit.

BIBLIOGRAFIA

Pozycje należy wymienić w kolejności alfabetycznej, koniecznie prosimy uwzględniać w nich wydawcę i zapisywać według wzoru:

 • [monografia w serii] Bednarzak-Libera M., Rola książki w działalności Towarzystwa Szkoły Ludowej (1891–1918). Szkic do dziejów książki w Krakowie, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis” 2006, Folia 39 „Studia ad Bibliothecarum Scientiam Partinentia IV”.
 • [książka] Flick U., Projektowanie badania jakościowego, przeł. P. Tomanek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2022.
 • [sygnowany artykuł ze słownika] S. Konarski, Radlińska z Rajchmanów Helena, w: Polski słownik biograficzny, t. 29, Wrocław i in. 1986.
 • [tekst z prasy] Lubowski E., Jan Kanty Turski, „Kłosy” 11: 1870, nr 265 (16/28 VII).
 • [rozdział w monografii zbiorowej] Parczewski M., Praojczyzna Słowian w ujęciu źródłoznawczym, w: Cień Światowita, czyli pięć głosów w sprawie etnogenezy Słowian, red. A. Kokowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.
 • [artykuł w czasopiśmie] Samsonowska K., Żydowskie biblioteki i czytelnie w Krakowie w XIX i XX wieku, „Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie” 43: 1998.
 • [artykuł w monografii wydanej w serii] Stąsiek J., Rozwój wypożyczalni dochodowych w Galicji, w: Z dziejów udostępniania książki w Polsce w okresie zaborów. Studia i materiały, red. K. Maleczyńska, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 673, Bibliotekoznawstwo XI, Wrocław 1985.

BIOGRAM

W biogramie prosimy zawrzeć następujące informacje: tytuł naukowy, stanowisko, dorobek naukowy (najważniejsze publikacje), najważniejsze nagrody. Prosimy podawać wyłącznie tytuły publikacji, bez daty i miejsca wydania.

Artykuły inne

Prosimy stosować te same wytyczne edytorskie, które zostały opisane wyżej. Nie ma konieczności przesyłania bibliografii, streszczenia, słów kluczy czy biogramu.

Zdjęcia

Prosimy nadsyłać w rozdzielczości min. 300 dpi, z prawami do publikacji, z dołączonymi podpisami do zdjęć.

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo skracania i redagowania tekstów, a także nadawania tytułów własnych.

Recenzje artykułów naukowych

„Rocznik Biblioteki Kraków” publikuje artykuły publicystyczne, krytyczne, recenzje, teksty naukowe.

Zgłaszanie tekstów

„Rocznik Biblioteki Kraków” przyjmuje w trybie ciągłym artykuły oryginalne, niepublikowane i materiały źródłowe, a także inne teksty zgodne z profilem czasopisma. Można je przesyłać pocztą elektroniczną: rocznikbk@biblioteka.krakow.pl.

Redakcja zastrzega sobie prawo do korekt stylistycznych, interpunkcyjnych, zmian w przypisach i bibliografii. Zmiany te wprowadzane są w sposób umożliwiający autorowi zapoznanie się z nimi i ustosunkowanie się do nich.

Przyjęcie tekstu do druku oznacza zgodę Autora na jego publikację.
Autor składa oświadczenie pisemne, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie zostały naruszone prawa autorskie innych osób (oświadczenie autorskie) i podpisuje umowę licencyjną.

Do wybranych artykułów naukowych stosowana jest następująca procedura recenzowania:

 1. Wstępna ocena publikacji, przeprowadzana przez redaktorów „Rocznika Biblioteki Kraków”, opiera się na trzech podstawowych kryteriach: jasności i zasadności argumentacji, erudycyjnej rzetelności oraz oryginalności treści. W ciągu miesiąca redakcja informuje autorów o wstępnym przyjęciu i planowanym skierowaniu ich do recenzji. Następnie redaktorzy decydują o przesłaniu tekstu do odpowiedniego eksperta danej dziedziny nauki.
 2. Artykuł recenzowany jest przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów.
 3. Procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności – autor i recenzent nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process).
 4. Recenzja sporządzana jest w oparciu o formularz recenzencki (do wglądu poniżej).
 5. Na prośbę autora zostaną mu przekazane wszelkie uwagi recenzenta(ów).

Recenzenci

Dr hab. Jacek Górski
Prof. dr hab. Zbigniew Judycki
Dr Jakub Kozaczewski
Prof. dr hab. Stanisław Koziara
Prof. dr hab. Wojciech Ligęza
Prof. dr hab. Gabriela Matuszek
Prof. dr hab. Roman Mazurkiewicz
Prof. dr hab. Maciej Urbanowski
Prof. dr hab. Henryk Żaliński
Dr hab. Maciej Gloger, prof. UKW
Dr hab. Marek Karwala
Dr hab. Michał Rogoż, prof. UP
Dr Paweł Brzegowy
Dr Marta Burghardt
Dr Małgorzata Lebda
Dr hab. Remigiusz Sapa, prof. UJ
Dr Tadeusz Skoczek
Krystyna Moczulska

Zasady etyczne

Zasady etyczne „Rocznika Biblioteki Kraków”

Redakcja „Rocznika Biblioteki Kraków” dba o utrzymanie właściwych standardów etycznych w praktyce wydawniczej. Są one zgodne ze wskazaniami zawartymi w Zasadach Postępowania COPE (Committee on Publication Ethics) oraz zgodnie z treścią Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego [https://instytucja.pan.pl/index.php/kodeks-etyki-pracownika-naukowego].

Obowiązują redakcję, autorów i recenzentów.

Zasady obowiązujące redakcję „Rocznika Biblioteki Kraków”

 1. Redakcja dba, by  teksty były oceniane merytorycznie. Służy temu dobór recenzentów i anonimowy charakter procesu recenzowania.
 2. Redakcja reaguje zgodnie z zasadami i przepisami na wszelkie przejawy nierzetelności autorskiej lub recenzenckiej. W przypadku stwierdzenia takich zjawisk, jak plagiat, ghostwriting, guest authorship, redakcja powiadomi właściwe podmioty (w tym instytucję, do której afiliację podał autor). W przypadku podejrzeń o nieuczciwe praktyki redaktor wycofuje tekst z publikacji.
 3. W przypadku podjęcia decyzji o nieprzyjęciu tekstu do druku nie można go w żaden sposób wykorzystać bez pisemnej zgody autora.

Zasady obowiązujące autorów „Rocznika Biblioteki Kraków”

 1. Autor, zgłaszając tekst, gwarantuje, że jest to praca oryginalna, nienaruszająca praw autorskich, niepublikowana i niezgłoszona do druku w innym wydawnictwie.
 2. Artykuły naukowe muszą zawierać listy wykorzystanych materiałów źródłowych, informacje bibliograficzne i przypisy (umożliwiające identyfikację źródeł).
 3. Autor artykułu zobowiązany jest do ujawnienia informacji o źródłach finansowania badań bądź udziale w nich instytucji naukowo-badawczych.
 4. Autor zobowiązany jest ujawnić udział wszystkich osób zaangażowanych w pracę nad tekstem.
 5. Jeśli autor odkryje znaczące błędy lub nieścisłości w swoim tekście, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym redakcję.
 6. Autorzy zobowiązani są do współpracy z redakcją w procesie przygotowania tekstu do druku.

Zasady obowiązujące recenzentów „Rocznika Biblioteki Kraków”

 1. Recenzent powinien dostarczyć recenzję w ustalonym terminie lub poinformować redakcję o okolicznościach uniemożliwiających dotrzymanie terminu.
 2. Standardową formą recenzji jest wypełnienie formularza recenzyjnego. W przypadku zastrzeżeń lub dyskwalifikacji tekstu recenzent uzasadnia decyzję, wskazując braki, uchybienia w zakresie metodologii lub stanu badań i inne.
 3. Recenzja powinna mieć charakter obiektywny.
 4. Recenzent powinien zwrócić uwagę szczególnie na podobieństwo do znanych sobie prac już opublikowanych.
 5. Recenzje artykułów mają charakter poufny. Ich treść jest znana wyłącznie osobom biorącym udział w procesie wydawniczym.
 6. Recenzent powinien zgłosić redakcji obawę dotyczącą potencjalnego konfliktu interesów z autorem recenzowanego tekstu.
 7. Recenzent nie może wykorzystywać recenzowanej pracy przed jej publikacją.