Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biblioteki Kraków

Biblioteka Kraków, pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej http://www.rocznik.biblioteka.krakow.pl/

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona nie jest w pełni dostępna z poziomu klawiatury. i nie posiada ułatwień w postaci skiplinków.
 • Nie wszystkie elementy strony są zrozumiałe dla czytników ekranu użytkowników niewidomych.
 • Część elementów strony nie posiada prawidłowego kontrastu.
 • Strona nie posiada prawidłowej struktury nagłówkowej.
 • Część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 • Fokus klawiatury nie jest widoczny.
 • Część z publikowanych nagrań video nie posiada napisów dla osób niesłyszących.

Brak zgodności dotyczącej elementów graficznych/dokumentów, wynika z faktu iż.:

 • zostały opublikowane przed 2018-09-23
 • nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań
 • pochodzą z różnych źródeł
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.

Informacje dodatkowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez IBZ Kancelaria Ekspertów Mielnicki Kmiecik Spółka Jawna.

 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji na podstawie samooceny podmiotu publicznego dnia:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą do kontaktu jest Przemysław Tadla, e-mail: przemyslaw.tadla@biblioteka.krakow.pl. tel. 12 61 89 141

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementów.

W takim żądaniu prosimy o podanie:

 • swojego imienia i nazwiska,
 • swoich danych kontaktowych,
 • dokładnego adresu strony, na której jest niedostępny cyfrowo element lub treść,
 • opisu, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby najlepszy według osoby występującej z żądaniem

Na żądania zapewnienia dostępności odpowiadamy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli zapewnienie dostępności strony lub jej elementów, nie będzie możliwe w tym terminie, poinformujemy o tym osobę wskazaną w żądaniu. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Wskażemy także nowy termin załatwienia sprawy lub zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do zakresu wskazanego w żądaniu. Jeżeli nasza reakcja, sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny, będzie niewłaściwy w ocenie osoby występującej z żądaniem, ma ona prawo do złożenia skargi.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biura Biblioteki Kraków znajdują się w budynku na pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3.
Lokal znajduje się na 1 piętrze, do którego prowadzi wejście po schodach (brak windy). Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Brak miejsc parkingowych. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku są 2 pętle indukcyjne. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Biblioteka Kraków mieści się w 57 filiach oraz 2 punktach bibliotecznych.
Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej w Bibliotece Kraków znajdują się w zakładce Informacja dla osób niepełnosprawnych/Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo.