Наталія Стрілець

Музей Богдана Лепкого в м. Бережани

Богдан Лепкий. Амбасадор української культури в Польщі

Zobacz polskie tłumaczenie

Богдан Лепкий (1872–1941) належить до когорти визначних громадсько-культурних діячів, які презентували українську культуру в світі. Оскільки багатогранна діяльність митця впродовж багатьох років (1899–1914, 1925–1941) пов’язана з польським середовищем, то й ім’я його, перш за все, асоціюється з характеристикою «амбасадор української культури в Польщі».

Osyp Kurylas, portret Bohdana Łepkiego

Осип Курилас, портрет Богдана Лепкого, 1910-ті рр. Полотно, олія. Із фондів Обласного комунального музею Богдана Лепкого в м.Бережани
Osyp Kurylas, portret Bohdana Łepkiego, druga dekada XX w., olej na płótnie, ze zbiorów ­Obwodowego Komunalnego Muzeum Bohdana Łepkiego w Brzeżanach

1899 року Богдан Лепкий переїжджає з Бережан до Кракова. Молодий, активний, сповнений творчих задумів суплент Бережанської гімназії прагнув ширшого простору для діяльності та «вільнішого віддиху». Завдяки підтримці Олександра Барвінського, члена Ради Шкільної крайової у Львові, його переводять на посаду суплента в державну гімназію св. Яцка. Протекція Кирила Студинського, доцента Львівського університету, дала змогу Лепкому з 4 жовтня 1899 р. зайняти посаду лектора української мови у Ягеллонському університеті.

На той час за Краковом закріпився статус культурного центру з домінантою мистецтва. У місті діяла чисельна українська громада, основу якої становили студенти Ягеллонського університету, Медичної академії, Академії Мистецтв. «Як лектор університету, Лепкий зайняв серед місцевих українців репрезентативну позицію. В його помешканні (вул. Собєського 5, Сонячна 1 та ін.) збиралася українська політична й культурна еліта, яка постійно курсувала на шляху Львів-Краків-Відень, навіть Київ-Італія, місцеві письменники, художники, історики та галицькі артисти, що концертували в Кракові; жили тут студенти Академії мистецтв, які не мали гроша за душею» [7, с. 46]. Також впродовж усіх років перебування в Кракові Богдан Лепкий залишався незмінним заступником голови краківської філії «Просвіти». Саме завдяки його організаторським здібностям та численним знайомствам вдалося не лише усунути з товариства москвофілів, а й залучити до праці багатьох здібних людей, запровадити традицію щорічних шевченківських академій, літературних вечорів на честь українських класиків, «(…) одне слово, став організатором культурного життя усієї української колонії» [7, с. 46]. Оцінюючи широку суспільну діяльність Лепкого, один з сучасників назвав його «амбасадором української культури». Зайнятий викладанням в університеті і гімназії, інтенсивно працюючи на письменницькій ниві, митець також зумів налагодити плідну співпрацю з українськими та польськими громадсько-культурними інституціями. Адже «своїм обов’язком Б. Лепкий вважав показати світові й найближчим сусідам – полякам неповторність України» [2, с. 109].

Partytura Żurawie

Журавлі, слова Богдана Лепкого, музика Льва Лепкого
Żurawie, słowa: Bohdan Łepki, muzyka: Łew Łepki

За весь час проживання в Кракові Богдан Лепкий налагодив і підтримував дружні теплі стосунки з багатьма діячами української культури. Як згадував Микола Голубець, «все, що українське, приїздило в Краків зосереджувалося в домі Лепких» [3, с. 9]. Тут бували: В. Стефаник, М. Коцюбинський, О. Кобилянська, А. Жук, М. Голубець, О. Луцький, М. Бойчук, І. Северин, Д. Горняткевич, О. Новаківський, О. Курилас, О. Барвінський, К. Студинський, К. Трильовський, М. Грушевський та ін. Щодо польського середовища, то, перш за все, на зближення Лепкого спонукали особисті зацікавлення. Як письменник і художник налагодив тісні взаємини з представниками «Молодої Польщі», а «співпраця з позауніверситетським славістичним центром була наслідком контактів з польськими публіцистами, політиками й діячами культури» [7, с. 47]. Назвемо лише деякі імена: С. Виспянський, Я. Мальчевський, Л. Вичулковський, Я. Станіславський, К. Тетмайєр, Т. Міцінський, В. Фельдман, В. Оркан, М. Здзєховський, Б. Вислоух та ін. Лепкознавець М. Сивіцький зазначає: «Від Лепкого Висп’янський брав матеріали про українські народні строї, показувані в історичному рапсоді «Болеслав Смяли», з Лепким найкраще міг поговорити Вичулковський про краєвиди й народні пісні, які бачив і чув під час десятилітнього перебування на Україні. Бував і Станіславський на Україні. А як вертався, то просив Лепкого до свого ательє, показував найновіші праці і чекав оцінки, бо ніхто не міг краще відчути чарівність українського пейзажу, відтворюваного польським митцем» [7, с. 47–48]. Саме тут, в «амбасаді» Лепких тривали «довгі розмови на літературні, мистецькі й політичні наші питання, тут був український остров серед польського моря» [5, с. 42].

Таким чином, за короткий час Богдан Лепкий з інформатора в українській проблематиці перетворився на співтворця українсько-польських взаємин. Митець часто приїжджав в Східну Галичину, адже, за словами М. Голубця, «мало котра з культурно-національних імпрез у краю відбувалася без його вступного слова чи рецитації віршів» [3, с. 9]. І у Львові, Чернівцях, Бориславі, Рогатині чи Тернополі його уже сприймали як представника західноєвропейської культури. Він підтримував зв’язки, як з галицькою елітою того часу — І. Франко, О. Кобилянська, В. Стефаник, О. Маковей, В. Гнатюк, Я. Веселовський, В. Лукич, так і з молодими діячами української культури – «Молодою Музою», також з поважними установами — товариством «Просвіта», Науковим товариством імені Шевченка, товариством «Рідна школа» [1].

Богдан Лепкий – Bohdan Łepki

Богдан Лепкий – Bohdan Łepki

Восени 1901 р. у Кракові з ініціативи професора філософії Ягеллонського університету Мар’яна Здєховського було утворено «Слов’янський клуб». Метою товариства було «інформувати польське суспільство про культуру й устремління інших слов’янських народів» [7, с. 48]. З польського боку його членами стали такі визначні громадсько-культурні діячі як Ф. Конечний, Л. Василевський, Ф. Моравський, К. Моравський, Я. Лось, К. Ніч та ін. А зі сторони українців, в умовах боротьби у Львівському університеті, кращої кандидатури за Б. Лепкого годі було знайти. Адже це мав бути не просто представник українського суспільства, а діяч переконаний у необхідності співпраці, що вірить у її можливість, має відповідний авторитет і довіру в обох сторін. «Не можна було допустити, щоб простягнена рука зависла у повітрі» [7, с. 49], і 21 грудня 1901 р. урочисте відкриття «Слов’янського клубу» розпочав Богдан Лепкий, виголосивши «лекцію про найновішу русько-українську літературу». Те, що засідання відкрив український представник ще раз підкреслило, що саме українська проблематика буде на чільному місці у діяльності клубу. У звіті про трирічну діяльність товариства зазначено: «(…) праця Клубу ­почалася від Русі. Це не випадковість. Визнаючи русинів своїми найкращими братами, дали ми перше слово в новому товаристві русинові, записуючи це як документ у літопис Клубу (…) Лекція була прийнята з найбільшим визнанням, а жвава дискусія ствердила, як одностайно бажають члени Клубу успіху русинам у розвитку національної культури» [7, с. 50].

Як зауважила Н. Білик, «зближення українців і поляків на ниві культури мало на меті подолати негативні стереотипи, що панували в політичних взаєминах обох народів. Завдяки Б. Лепкому співпраця була корисною для всіх, насамперед для поляків, котрі через незнання української мови не мали змоги задовольнити свій інтерес до української культури» [2, с. 110]. Також Лепкому вдалося залучити до роботи у Клубі професорів Львівського університету К. Студинського та О. Колессу, депутата сейму О. Барвінського, які друкували в часописі товариства «Слов’янський світ» статті та виголошували реферати з української проблематики на засіданнях. Сам же Лепкий став активним доповідачем на засіданнях Клубу: у 1902 р. виступив з рефератом «Микола Гоголь», у 1903 р. – «Василь Стефаник», 1904 р. – «Музика М. Лисенка». А у 1905 р. на засіданні познайомив членів товариства з уривками власного перекладу на польську мову «Слова о полку Ігоревім», що викликало схвальні відгуки [2, с. 110].

З утворенням друкованого органу Клубу часопису «Слов’янський світ» Б. Лепкого запросили редагувати польськомовні рубрики «Руська хроніка» та «Огляд руської преси». Ті рубрики «перетворилися в цікавий дуже багатий збірник україністичних інформацій з Галичини, підросійської України і всіх частин світу» [7, с. 52]. Адже редактор не просто робив вибірку з матеріалів українських газет, а давав оцінку українським справам, не тільки знайомив з досягненнями на ниві культури, а й розповідав про революційні події 1905 р., виступаючи тут на захист українського народу. Впродовж 1905–1906 рр. Б. Лепкий опублікував польською мовою такі статті: «Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Львові», «З руських праць та заходів», «Переслідування української мови. Указ 1876 року», «Руські відлуння з-за кордону», «Українське віче в Петербурзі», «Русини в Думі», «Що робить Україна?» [1]. Важливим є також той факт, що у названих статтях Богдан Лепкий, на відміну від інших авторів, «вживав для означення свого народу національне ім’я «українці», тоді як більшість дописувачів «Слов’янського світу» користувалися терміном «русини»» [2, с. 110]. На жаль, охолодження взаємин між українцями і поляками спричинилося до того, що редактор видання почав пропагувати негативне ставлення до революції в Росії і подій в Україні 1905 року. Лепкий же займав протилежну позицію: його дописи показували «здобутки і втрати народу, який в огні боротьби по століттях неволі дозрівав до державного життя» [7, с. 52]. Тому у 1907 р. він припинив співпрацю з товариством.

Bohdan Łepki, po 1939 r. - Богдан Лепкий, після 1939 р.

Богдан Лепкий, після 1939 р. (?), з колекції Національного цифрового архіву, audiovis.nac.gov.pl
Bohdan Łepki, po 1939 r. (?), ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, audiovis.nac.gov.pl

Невдача українсько-польського діалогу у «Слов’янському Клубі» не розчарувала Лепкого у його переконаннях налагоджувати мирні взаємини між двома народами через співпрацю на ниві культури, науки, освіти. Митець не втратив особистих контактів з поляками, для яких залишався авторитетом з українських питань, а його домівка — «оазою українського життя і культури». В цей час Богдан Лепкий захопився ідеєю В’ячеслава Липинського про навернення спольщеної української шляхти до своїх коренів. В. Липинський, який у 1903–1912 рр. навчався у Кракові, не тільки відвідував лекції Лепкого, а й був частим гостем у його домі. Саме тут і виникла ідея видавати для «польських українців» в Україні окремий часопис, який би сприяв залученню спольщеної інтелігенції до роботи для України. Цей задум Липинський реалізував у формі польськомовного ­журналу «Przegląd krajowy», який видавав у Києві впродовж 1909 року. Б. Лепкий опублікував у журналі культурологічні праці про Ю. Словацького, В. Барвінського, спогади про К. Володковича, переклад на польську «Слова о полку Ігоревім» та окремі поетичні твори. Завдяки авторитету митця, до роботи в журналі вдалося залучити багатьох діячів польської культури, серед яких найбільшою знаменитістю був Л. Василевський [2, с. 112].

Окремою сторінкою українсько-польської співпраці були взаємини Богдана Лепкого з Владиславом Орканом. Разом вони реалізували цікаві українсько-польські проєкти, насамперед, видання збірника «Молода Україна» (1908), що містив переклади новел українських письменників, а також збірника новел М. Коцюбинського «В путах шайтана» (1906), у 1910 р. томика новел молодомузівця М. Яцкова з передмовою Оркана, 1911 р. — збірника польськомовних перекладів С. Твердохліба «Антологія сучасних українських поетів». Отож, «співпраця Лепкого з Орканом спричинилася до популяризації української культури серед польського загалу навіть в атмосфері зростаючого антагонізму» [2, с. 115]. Також у діячів був задум видати історію української літератури польською мовою, але цьому завадив початок Першої світової війни. Лепкого чекала еміграція в Австрію, Німеччину (1914–1925).

Після визнання у 1923 р. в Парижі Східної Галичини територією Польщі, польським сеймом було ухвалено воєводську автономію для цих земель й розпочато на базі Ягеллонського університету підготовку до створення українського університету. Для цього польський уряд «почав спроваджувати українських вчених, що скиталися по чужині, в тому числі професора Богдана Лепкого (…)» [7, с. 75–76]. Письменник з родиною повернувся до Кракова в кінці 1925 р. З грудня продовжив викладати в гімназії св. Анни. У 1926 р. у Ягеллонському університеті відкрили Словянську студію, факультет, який мав стати основою українського університету. Б. Лепкому запропонували очолити кафедру літератури. «Від 1 березня 1927 р. діяч працював як заступник професора, з 1 січня 1935 р., відповідно до постанови Президента ІІ Речі Посполитої, його найменовано надзвичайним професором університету» [2, с. 113]. Важливий факт: хоча Б. Лепкий став громадянином відродженої Речі Посполитої, у службових анкетах завжди чітко зазначав свою національність: «należę do narodowości ukraińskiej».

В університеті перед Лепким стояло нелегке завдання — в складних політичних обставинах для студентів створювати атмосферу українсько-польської співпраці. І з цим професор чудово справлявся — перед аудиторією постав не просто ерудований вчений, а й прекрасна людина, що безмежно любить свій народ і його культуру. Лекції, які читав Лепкий — до речі, згідно вимог, польською мовою — приваблювали студентів з інших факультетів, навіть інших вузів Кракова. «Відвідували його виклади польські письменники, журналісти, політики» [4, с. 155–156]. Приходили ті, що «цікавились українською літературою, або просто, щоби побачити і почути» залюбленого в рідну культуру українця [6, с. 216]. Окрім подання історії української літератури від княжої доби до І. Франка, Б. Лепкий також читав лекції на теми українсько-польських взаємин: «Українська школа в польській літературі», «Україна у творах Ю. Словацького», «“Слово о полку Ігоревім” в польських перекладах», «Шевченко у польських перекладах» [4, с. 155]. Сам лектор настільки захоплювався викладами, що «дехто говорив, що Лепкий не викладає, проповідує, голосить історію української літератури» [4, с. 160].

Лепкий вдало поєднував викладацьку роботу з активною науковою роботою, зокрема підтримував контакти з науковими установами Польщі: краківським відділом Товариства Східної Європи і Близького Сходу, Польською академією знань, Інститутом досліджень національних проблем, Інститутом досліджень Сходу. Діяч був серед засновників Українського Наукового Інституту в Варшаві, серед 40 томів видань якого і 16-томне видання Т. Шевченка, де Б. Лепкому належить редагування 14 тому, що містить польськомовні переклади творів Кобзаря. Як лектора Б. Лепкого запрошували на виклади у навчальні заклади Варшави, Вільна, Гдині та ін. польських міст. Він тісно співпрацював з Літературним товариством ім. А. Міцкевича, Польським філологічним товариством, Польським історичним товариством, Колом полоністів та ін. І це далеко не повний перелік установ, що засвідчують його різнобічну наукову діяльність.

У міжвоєнний період Б. Лепкий також активізував свою діяльність у співпраці з польськими часописами: «Польсько-український бюлетень», «Справи народовосцьові» тощо. Знаний був і своїми полум’яними патріотичними промовами з нагоди ювілею Ю. Словацького, 950-ліття Хрещення України та інших академіях, вечорах. У вкрай напруженій ситуації українсько-польських взаємин, залишався прихильником мирного діалогу. Саме тому, ставши у 1938 році сенатором, використав парламентську трибуну для відстоювання інтересів українського шкільництва. Свою першу і єдину промову в Сенаті присвятив стану української освіти. У ній він наголосив на необхідності навчання рідною мовою, що є засобом піднесення національної культури та свідомості [1].

У 30-х роках Б. Лепкий активно працював і як перекладач. Уже згадувані його переклади творів Т. Шевченка до видання Українського Наукового Інституту в Варшаві друкувалися в антологіях і у 70-х рр., що засвідчує їх високий професійний рівень та мистецьку вартість. На сторінках польської преси періодично з’являлись переклади Б. Лепкого творів О. Кобилянської, М. Коцюбинського, П. Куліша, Ю. Федьковича, І. Франка, М. Старицького, Л. Глібова, М. Рильського, П. Тичини, Є. Плужника, М. Драй-Хмари та ін. [7, с. 79]. Як викладач Ягеллонського університету та науковець практик написав кілька розвідок з історії української літератури польською мовою. Вони стали підручниками для студентів, а «Zarys literatury ukraińskiej» (1930) й нині виконує цю функцію. Своєрідним продовженням «Zarys»-у стала стаття «Kilka zagadnień z literatury ukraińskiej» (1933), в якій дослідник познайомив читача з українською літературою першої половини ХХ ст. У тому ж 1933 р. вийшов нарис «Literatura ukraińska», який став для польського читача своєрідним довідником, з якого можна було почерпнути інформацію не лише про того чи іншого автора, певне явище в українській літературі, а й довідатись про вплив Заходу на розвиток української літератури. Важливим є те, що у цих працях Б. Лепкий підкреслював європейський характер творчості українських митців, зв’язок української літератури зі світовою. Дослідження Лепкого давали можливість заповнити прогалини в обізнаності польського читача з українською літературою.

Окрім того, що Лепкий перекладав твори українських літераторів на польську, важливу роль слід відвести і перекладам творів самого митця на польську, що також сприяло ознайомленню поляків з сучасною українською літературою. Отож, на польську твори Б. Лепкого перекладали: В. Оркан, Я. Немєнтовський, Ф. Гвіждж, Е. Лапський, Т. Голлендер, М. Беньковська, С. Твердохліб та ін.

Із вище сказаного можемо зробити висновок, що Богдану Лепкому належить визначне місце у сфері налагодження українсько-польських культурних відносин. Завдяки його активній багатогранній діяльності у Польщі вдалося створити осередок пізнання культури українського народу. Сповнений толерантності до інших націй, але водночас перейнятий щирим патріотизмом, він довів, що українська нація створила цінності, які забезпечують їй почесне місце у світовому культурному процесі.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

 1. Білик Н. Богдан Лепкий: життя і діяльність. Тернопіль: Джура, 2001. 172 с.
 2. Білик Н. Роль Богдана Лепкого у поглибленні інтеграції України в світовий культурний процес // Україна-Європа-Світ: міжнарод. збірник наук. праць / ред. Л. М. Алексієвець Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. Вип. 1. С. 108–118.
 3. Голубець М. Життєвий шлях Б. Лепкого // Богдан Лепкий. 1872–1941. Збірник у пошану пам’яті поета. Краків, Львів: Українське видавництво, 1943. С. 8–12.
 4. Ґеник-Березовський Ю. Богдан Лепкий — професор університету. // Слово пломенем взялося. Торонто: Євшан-Зілля, 1972. С. 154–163.
 5. Кузеля З. Богдан Лепкий // Золота Липа. Ювілейна збірка творів Богдана Лепкого з його життєписом, бібліографією творів і присвятами. Зладив Зенон Кузеля. Берлін: Українське слово, 1924. С. 9–89.
 6. Львович П. Професор Богдан Лепкий. // Повернення Україні Богдана Лепкого. Книга друга. Зібрав і видав д-р Р. Смик. Чікаго-Україна, 1996. С. 215–219.
 7. Сивіцький М. Богдан Лепкий: життя і творчість. Київ: Дніпро, 1993. 254 с.
РЕЗЮМЕ

Наталія Стрілець
Амбасадор української культури в Польщі

У статті представлено силует і творчість Богдана Лепкого (1872–1941), видатного українського письменника і поета, а також історика літератури, професора Ягеллонського університету, сенатора Республіки Польща з 1938 р. Жив у Кракові протягом чверті століття, об’єднував польські та українські мистецькі та наукові кола, був прихильником взаємоповаги та співпраці.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

Богдан Лепкий, українсько-польські відносини, історія української літератури, Українці в Кракові

STRESZCZENIE

Natalia Striłeć
Bohdan Łepki. Ambasador ukraińskiej kultury w Polsce

Artykuł prezentuje postać i twórczość Bohdana Łepkiego (1872–1941), wybitnego ukraińskiego pisarza i poety, a także historyka literatury, profesora UJ i senatora RP od roku 1938. Łepki przez ćwierć wieku mieszkał w Krakowie, integrował polskie i ukraińskie środowiska artystyczne i naukowe, był rzecznikiem wzajemnego szacunku i współpracy.

SŁOWA KLUCZOWE

Bohdan Łepki, relacje ukraińsko-polskie, historia literatury ukraińskiej, Ukraińcy w Krakowie

SUMMARY

Natalia Striłeć
Bohdan Lepky. Ambassador of Ukrainian Culture in Poland

The paper presents the life and work of Bohdan Lepky (1872–1941), a distinguished Ukrainian writer and poet, as well as historian of literature, professor of the Jagiellonian University, and senator of the Republic of Poland from 1938. He lived in Krakow for a quarter of a century, brought together the Polish and Ukrainian artistic and scientific circles, and was a proponent of mutual respect and cooperation.

KEY WORDS

Bohdan Łepki, Ukrainian-Polish relations, history of Ukrainian literature, Ukra­inians in Krakow

Natalija Striłeć

Muzeum Bohdana Łepkiego w Brzeżanach

Bohdan Łepki. Ambasador ukraińskiej kultury w Polsce

Bohdan Łepki (Łepkyj; 1872–1941) należy do grupy wybitnych działaczy społeczno-kulturalnych, którzy prezentowali kulturę ukraińską w świecie. Ponieważ wielotorowa działalność artysty w ciągu wielu lat (1899–1914, 1925–1941) związana jest ze środowiskiem polskim, jego nazwisko łączy się przede wszystkim z określeniem „ambasador ukraińskiej kultury w Polsce”.

W roku 1899 Bohdan Łepki przyjeżdża z Brzeżan do Krakowa. Młody, aktywny, pełen twórczych zamysłów suplent brzeżańskiego gimnazjum potrzebował szerszej przestrzeni dla działalności i „swobodnego oddechu”. Dzięki wsparciu Ołeksandra Barwinśkiego, członka Rady Szkolnej Krajowej we Lwowie przeniesiony został na posadę suplenta do Państwowego Gimnazjum św. Jacka w Krakowie. Protekcja Kyryła Studynśkiego, docenta uniwersytetu we Lwowie, umożliwiła Łepkiemu rozpoczęcie pracy w charakterze lektora języka ukraińskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Kraków miał wówczas rangę centrum kulturalnego, z przewagą sztuki. Działała tam społeczność ukraińska, której trzon stanowili studenci Uniwersytetu, w tym Wydziału Lekarskiego i Akademii Sztuk Pięknych. „Jako uniwersytecki lektor Łepki zajął znaczące miejsce wśród miejscowych Ukraińców. W jego mieszkaniu (m.in. ul. Sobieskiego 5, Słoneczna 1) spotykała się ukraińska elita polityczna i kulturalna, stale kursująca na szlaku Lwów–Kraków–Wiedeń, nawet podróżująca z Kijowa do Włoch, miejscowi pisarze, malarze, historycy i galicyjscy artyści, którzy koncertowali w Krakowie; mieszkali tu także studenci Akademii Sztuk Pięknych bez grosza przy duszy”1M. Sywićkyj, Bohdan Łepkyj. Žyttia i tworczisť, Kyjiw 1993, s. 46.. Przez wszystkie lata pobytu w Krakowie Bohdan Łepki był zastępcą przewodniczącego krakowskiego oddziału „Proswity”2„Proswita – ukraińska organizacja społeczno-oświatowa, założona we Lwowie w 1868 r. (red.).. Także dzięki jego talentom organizatorskim i licznym kontaktom udało się nie tylko usunąć z Towarzystwa moskwofilów3Moskwofile (moskalofile) – prorosyjski prąd kulturalny i polityczny, reprezentowany przez część duchowieństwa greckokatolickiego i wiernych, m.in. na Zakarpaciu (red.)., ale także przyciągnąć do pracy wielu zdolnych ludzi, wprowadzić tradycję corocznych akademii ku czci Szewczenki, wieczorów literackich upamiętniających ukraińskich klasyków, „(…) jednym słowem stał się organizatorem życia kulturalnego całej kolonii ukraińskiej”4M. Sywićkyj, Bohdan Łepkyj, dz. cyt., s. 46.. Oceniając rozległą działalność społeczną Łepkiego, jeden z jego współczesnych nazwał go „ambasadorem kultury ukraińskiej”. Zajęty nauczaniem na uniwersytecie i w gimnazjum, intensywnie pracujący na niwie literatury, artysta zdołał także nawiązać owocną współpracę z ukraińskimi i polskimi instytucjami społeczno-kulturalnymi. Wszak „Łepki uważał za swój obowiązek pokazanie światu i swoim najbliższym sąsiadom – Polakom – wyjątkowości Ukrainy”5N. Biłyk, Rol Bohdana Łepkoho u pohłybłenni intehraciji Ukrajiny w switowyj kulturnyj proces, w: Ukrajina-Jewropa-Swit, red. Ł.M. Ałeksijeweć, Ternopil 2008, 1, s. 109..

Podczas całego pobytu w Krakowie Bohdan Łepki nawiązał i utrzymywał przyjazne i serdeczne stosunki z wieloma postaciami kultury ukraińskiej. Jak wspominał Mykoła Hołubeć, „wszystko, co tylko ukraińskiego przybywało do Krakowa, skupiało się w domu Łepkich”6M. Hołubeć, Żyttiewyj szlach B. Łepkoho, w: Bohdan Łepkyj. 1872–1941. Zbirnyk u poszanu pamjati poeta, Krakiw – Lwiw 1943, s. 9.. Byli to: Wasyl Stefanyk, Mychajło Kociubynśkyj, Olha Kobylanśka, Andrij Żuk, Mykoła Hołubeć, Ostap Łućkyj, Mychajło Bojczuk, Iwan Seweryn, Damian Horniatkewycz, Ołeksa Nowakiwśkyj, Osyp Kuryłas, Ołeksandr Barwinśkyj, Kyryło Studynśkyj, Kyryło Trylowśkyj, Mychajło Hruszewśkyj i inni. Jeśli chodzi o środowisko polskie, zbliżenie Łepkiego było przede wszystkim motywowane osobistymi zainteresowaniami. Jako pisarz i artysta nawiązał bliskie kontakty z przedstawicielami Młodej Polski, a „współpraca z pozauniwersyteckim ośrodkiem słowiańskim była wynikiem kontaktów z polskimi publicystami, politykami i twórcami kultury”7M. Sywićkyj, Bohdan Łepkyj, dz. cyt., s. 47.. Wymieńmy tylko kilka nazwisk: Stanisław Wyspiański, Jacek Malczewski, Leon Wyczółkowski, Jan Stanisławski, Kazimierz Tetmajer, Tadeusz Miciński, Wilhelm Feldman, Władysław Orkan, Marian Zdziechowski, Bolesław Wysłouch i inni. Mikołaj Siwicki, znawca twórczości Łepkiego, pisał: „Od Łepkiego Wyspiański brał materiały o ukraińskich strojach ludowych, ukazane w historycznym rapsodzie Bolesław Śmiały, z Łepkim Wyczółkowski najlepiej mógł rozmawiać o pejzażach i pieśniach ludowych, które widział i słyszał podczas swojego dziesięcioletniego pobytu na Ukrainie. Bywał na Ukrainie także Stanisławski. Kiedy zaś wrócił, zaprosił Łepkiego do swojej pracowni, pokazał ostatnie prace i czekał na ocenę, bo nikt lepiej nie mógł odczuć uroku ukraińskiego pejzażu, odtworzonego przez polskiego artystę”8Tamże, s. 47–48.. To tu, w „ambasadzie” u Łepkich „toczyły się długie rozmowy o naszych sprawach literackich, artystycznych i politycznych, tu była ukraińska wyspa pośród polskiego morza”9Z. Kuzela, Bohdan Łepkyj, w: Zołota Łypa. Juwiłejna zbirka tworiw Bohdana Łepkoho z joho žyttiepysom, bibliohrafijeju tworiw i pryswiatamy, red. Z. Kuzela, Ukrajinśke Słowo, Berlin 1924, s. 42..

Tym samym w krótkim czasie Bohdan Łepki z dostarczyciela informacji o sprawach ukraińskich stał się współtwórcą relacji ukraińsko-polskich. Artysta często bywał w Galicji Wschodniej, gdyż według M. Hołubca „niewiele z wydarzeń ­kulturalnych i narodowych w regionie odbywało się bez jego przemówienia inauguracyjnego lub recytacji wierszy”10M. Hołubeć, Żyttiewyj szlach…, dz. cyt., s. 9.. We Lwowie, Czerniowcach, Borysławiu, Rohatynie czy Tarnopolu był już postrzegany jako przedstawiciel kultury zachodnioeuropejskiej. Utrzymywał kontakty zarówno z ówczesną elitą galicyjską – Iwanem Franką, Kobylanśką, Stefanykiem, Osypem Makowejem, Wołodymyrem Hnatiukiem, Jarosławem Wesełowśkim, Wasylem Łukyczem, jak i z młodymi postaciami kultury ukraińskiej – Mołodą Muzą11Mołoda Muza – ukraiński ugrupowanie artystyczne działające we Lwowie w latach 1906–1914., a także z szacownymi instytucjami – Towarzystwem „Proswita”, Towarzystwem Naukowym im. Szewczenki, Ridną Szkołą12N. Biłyk, Bohdan Łepkyj: żyttia i dijalnisť, Ternopil 2001..

Jesienią 1901 r. z inicjatywy profesora filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego Mariana Zdziechowskiego powstał w Krakowie Klub Słowiański. Celem stowarzyszenia było „informowanie społeczeństwa polskiego o kulturze i aspiracjach innych ludów słowiańskich”13M. Sywićkyj, Bohdan Łepkyj, dz. cyt., s. 48.. Ze strony polskiej członkami zostali tak wybitni przedstawiciele życia publicznego i kulturalnego jak Feliks Koneczny, Leon Wasilewski, Franciszek Morawski, Kazimierz Morawski, Jan Łoś, Kazimierz Nitsch i inni. Ze strony Ukraińców zaś, w warunkach walki na Uniwersytecie we Lwowie, lepszego kandydata niż Łepki nie można było znaleźć. Miał to być przecież nie tylko przedstawiciel społeczeństwa ukraińskiego, ale aktywista przekonany o potrzebie współpracy, wierzący w jej możliwość, mający odpowiedni autorytet i darzony zaufaniem po obu stronach. „Nie można było pozwolić wyciągniętej ręce wisieć w powietrzu”14Tamże, s. 49., więc 21 grudnia 1901 r. uroczyste inauguracyjne posiedzenie Klubu Słowiańskiego otworzył Bohdan Łepki „odczytem o najnowszej literaturze rusko-ukraińskiej”. Otwarcie spotkania przez przedstawiciela Ukrainy po raz kolejny podkreśliło, że tematyka ukraińska będzie na pierwszym planie działalności klubu. Sprawozdanie z trzyletniej działalności stowarzyszenia stwierdza: „prace Klubu rozpoczęły się od – Rusi. Nie było to dziełem przypadku; chcieliśmy, ażeby tak było. Uznając w Rusinach najbliższych swych braci, udzieliliśmy pierwszego w nowem Stowarzyszeniu głosu Rusinowi, ażeby to pozostało dokumentem niejako w kronice Klubu, pragnącego w ten sposób stwierdzić, że żywiąc sympatye dla słowiańskich pobratymców wogóle, mamy je przedewszystkiem dla Rusi (…). Odczyt przyjęto z największym uznaniem, ożywiona zaś dyskusja stwierdziła, jak jednomyślnie członkowie Klubu życzą powodzenia Rusinom w dziele podniesienia narodowej kultury”15Klub Słowiański w Krakowie. Sprawozdanie z trzechlecia, „Świat Słowiański” 1: 1905, nr 1, s. 2..

Jak zauważyła Nadija Biłyk, „zbliżenie Ukraińców i Polaków na niwie kultury miało na celu przezwyciężenie negatywnych stereotypów panujących w stosunkach politycznych obu narodów. Dzięki Łepkiemu współpraca była pożyteczna dla wszystkich, przede wszystkim dla Polaków, którzy z powodu nieznajomości języka ukraińskiego nie mogli zaspokoić swojego zainteresowania kulturą ukraińską”16N. Biłyk, Rol Bohdana Łepkoho…, dz. cyt., s. 110.. Pozyskał on do działalności Klubu profesorów lwowskiego uniwersytetu Kyryła Studynśkiego i Ołeksandra Kołessę, oraz posła na Sejm Krajowy Ołeksandra Barwinśkiego, którzy publikowali artykuły w czasopiśmie Klubu „Świat Słowiański”, a na spotkaniach wygłaszali referaty o problematyce ukraińskiej. Sam Łepki był aktywnym mówcą na zebraniach Klubu: w 1902 tematem jego wystąpienia był Gogol (Mykoła Hohol), w 1903 – Wasyl Stefanyk, w 1904 – muzyka Mykoły Łysenki. W 1905 roku przedstawił zaś członkom Klubu fragmenty własnego przekładu na język polski Słowa o pułku Igora, przychylnie przyjętego17Tamże..

Po utworzeniu organu klubu „Świat Słowiański” Łepki został zaproszony do redagowania felietonów Kronika ruskaPrzegląd prasy ruskiej. Felietony te „przekształciły się w ciekawy i bardzo bogaty zbiór informacji ukraińskich z Galicji, terenów Ukrainy pod władzą Rosji i wszystkich stron świata”18M. Sywićkyj, Bohdan Łepkyj, dz. cyt., s. 52.. Redaktor nie tylko wybierał materiały z gazet ukraińskich, ale także dokonywał oceny spraw ukraińskich, nie tylko przedstawił osiągnięcia w dziedzinie kultury, ale także opowiedział o rewolucyjnych wydarzeniach 1905 roku, biorąc w obronę naród ukraiński. W latach 1905–1906 Łepki opublikował w języku polskim następujące artykuły: Towarzystwo naukowe imienia Szewczenki we Lwowie, Z ruskich prac i zabiegów, Prześladowanie ukraińskiej mowy. (Ukaz z r. 1876), Ruskie echa z za Kordonu, Wiec ukraiński w Petersburgu, Rusini w Dumie, Co robi Ukraina?19N. Biłyk, Bohdan Łepkyj, dz. cyt. [Znalezienie publikacji znacznie ułatwiło zestawienie bibliograficzne Bibliografia problematyki ukraińskiej na łamach „Świata Słowiańskiego” za lata 1905–1914 w książce O. Kich-Masłej, Ukraina w opinii elit Krakowa końca XIX – pierwszej połowy XX wieku, Kraków 2009, zwłaszcza s. 165–172 – Red.].. Istotne jest również to, że we wspomnianych artykułach Bohdan Łepki, w odróżnieniu od innych autorów, „na określenie swego ludu używał nazwy narodowej „Ukraińcy”, podczas gdy większość współtwórców „Świata Słowiańskiego” używała określenia „Rusini”20N. Biłyk, Rol Bohdana Łepkoho…, dz. cyt., s. 110.. Niestety, ochłodzenie stosunków między Ukraińcami i Polakami spowodowało, że redaktor pisma zaczął propagować negatywny stosunek do rewolucji w Rosji i wydarzeń na Ukrainie w 1905 roku. Łepki natomiast zajął przeciwne stanowisko: jego teksty pokazywały „zyski i straty ludu, który w ogniu walki przez wieki niewoli dojrzał do życia państwowego”21M. Sywićkyj, Bohdan Łepkyj, dz. cyt., s. 52.. W związku z tym w 1907 r. zaprzestał współpracy z Towarzystwem.

Niepowodzenie dialogu ukraińsko-polskiego w Klubie Słowiańskim nie sprawiło, że Łepki przestał żywić przekonanie co do możliwości ustanowienia pokojowych stosunków między oboma narodami poprzez współpracę w dziedzinie kultury, nauki i oświaty. Artysta podtrzymywał osobiste kontakty z Polakami, dla których pozostał autorytetem w sprawach ukraińskich, a jego dom wciąż był „oazą ukraińskiego życia i kultury”. W tym czasie Bohdana Łepkiego zafascynował pomysł Wiaczesława Łypynśkiego (Wacława Lipińskiego) dotyczący powrotu spolszczonej szlachty ukraińskiej do swoich korzeni. Lipiński, który studiował w Krakowie w latach 1903–1912, nie tylko uczęszczał na wykłady Łepkiego, ale był też częstym gościem w jego domu. To tutaj zrodził się pomysł wydawania odrębnego pisma dla „polskich Ukraińców” na Ukrainie, co przyczyniłoby się do zaangażowania spolszczonej inteligencji w pracę na rzecz Ukrainy. Pomysł ten został zrealizowany przez Lipińskiego w postaci polskojęzycznego pisma „Przegląd Krajowy”, które wydawał w Kijowie w roku 1909. Bohdan Łepki opublikował w czasopiśmie artykuły o Juliuszu Słowackim, Wołodymyrze ­Barwynśkim, wspomnienie o K. Wołodkowiczu, przekład na język polski Słowa o pułku Igora i kilka utworów poetyckich. Dzięki autorytetowi artysty udało się przyciągnąć do pracy wiele postaci polskiej kultury, wśród których największą sławą był Leon Wasilewski22N. Biłyk, Rol Bohdana Łepkoho…, dz. cyt., s. 112..

Oddzielną stroną współpracy ukraińsko-polskiej były relacje między Bohdanem Łepkim a Władysławem Orkanem. Wspólnie zrealizowali ciekawe ukraińsko-polskie projekty, przede wszystkim wydanie zbioru Młoda Ukraina (1908), który zawierał przekłady opowiadań pisarzy ukraińskich, a także zbioru opowiadań Mychajła Kociubynśkiego W pętach szatana (1906), w 1910 tom opowiadań członka Młodej Muzy Mychajła Jackowa z przedmową Orkana, w 1911 – zbiór przekładów polskojęzycznych Sydira Twerdochliba Antologia współczesnych poetów ukraińskich. Tak więc „współpraca Łepkiego z Orkanem doprowadziła do popularyzacji kultury ukraińskiej wśród polskiej publiczności, nawet w atmosferze narastającego antagonizmu”23Tamże, s. 115.. Działacze planowali także wydanie historii literatury ukraińskiej w języku polskim, co uniemożliwił wybuch I wojny światowej. Łepkiego czekała emigracja w Austrii i Niemczech (1914–1925).

Po uznaniu Galicji Wschodniej w Paryżu w 1923 r. za terytorium Polski Sejm RP zatwierdził autonomię wojewódzką dla tych ziem i rozpoczęto przygotowania do utworzenia uniwersytetu ukraińskiego w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym celu polski rząd „zaczął sprowadzać błąkających się za granicą uczonych ukraińskich, w tym profesora Bohdana Łepkiego (…)”24M. Sywićkyj, Bohdan Łepkyj, dz. cyt., s. 75–76.. Pisarz wraz z rodziną powrócił do Krakowa pod koniec 1925 roku. Od grudnia podjął nauczanie w Gimnazjum św. Anny. W 1926 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim uruchomiono Studium Słowiańskie, wydział, który miał stać się podbudową uniwersytetu ukraińskiego. Bohdanowi Łepkiemu zaproponowano katedrę literatury. „Od 1 marca 1927 r. działacz pracował jako zastępca profesora, od 1 stycznia 1935 r. zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej został mianowany profesorem nadzwyczajnym uczelni”25N. Biłyk, Rol Bohdana Łepkoho…, dz. cyt., s. 113.. Warto podkreślić, że choć Łepki został obywatelem odrodzonej Rzeczypospolitej, to jednak w oficjalnych kwestionariuszach zawsze wyraźnie podawał swoją narodowość: „należę do narodowości ukraińskiej”.

Na uniwersytecie Łepki stanął przed trudnym zadaniem – w złożonej sytuacji politycznej stworzyć studentom atmosferę współpracy ukraińsko-polskiej. Profesor poradził sobie z tym znakomicie – przed publicznością pojawił się nie tylko naukowiec i erudyta, ale także piękny człowiek, który bezgranicznie kocha swój naród i jego kulturę. Wykłady prowadzone przez Łepkiego – rzecz jasna, zgodnie z wymaganiami, po polsku – przyciągały studentów z innych wydziałów, nawet z innych krakowskich uczelni. „Polscy pisarze, dziennikarze, politycy uczęszczali na jego wykłady”26J. Genyk-Berezowśkyj, Bohdan Łepkyj – profesor uniwersytetu, w: Słowo płomenem wziałosia, Toronto 1972, s. 155–156.. Przyjeżdżali ci, którzy „interesowali się literaturą ukraińską lub po prostu chcieli zobaczyć i usłyszeć” zakochanego w rodzimej kulturze Ukraińca27P. Lwowycz, Profesor Bohdan Łepkyj, w: Powernennia Ukrajini Bohdana Łepkoho. Knyha druha, red. R. Smyk, Chicago 1996, s. 216.. Oprócz przedstawienia historii literatury ukraińskiej od epoki Rusi Kijowskiej do Iwana Franki, Łepki wygłaszał także wykłady na temat stosunków ukraińsko-polskich: Szkoła ukraińska w literaturze polskiej, Ukraina w twórczości J. Słowackiego, „Słowo o pułku Igora” w polskich przekładach, Szewczenko w polskich przekładach28J. Genyk-Berezowśkyj, Bohdan Łepkyj, dz. cyt., s. 155.. Sam wykładowca z takim zachwytem ujmował tematykę wykładów, że „niektórzy mówili, iż Łepki nie wykłada, lecz głosi historię literatury ukraińskiej”29Tamże, s. 160..

Łepki z powodzeniem łączył pracę dydaktyczną z aktywną pracą naukową, w szczególności utrzymywał kontakty z instytucjami naukowymi w Polsce: krakowskim oddziałem Polskiego Towarzystwa dla Badań Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu, Polską Akademią Umiejętności, Instytutem Badań Spraw Narodowościowych, Instytutem Wschodnim. Był jednym z założycieli Ukraińskiego Instytutu Naukowego w Warszawie, który wśród 40 opublikowanych tomów wydał 16-tomowe dzieła Tarasa Szewczenki, z czego 14 tomów zawierających polskie tłumaczenia dzieł Kobzara redagował Łepki. B. Łepki był zapraszany na wykłady w placówkach oświatowych Warszawy, Wilna, Gdyni i innych polskich miast. Ściśle współpracował z Towarzystwem Literackim im. A. Mickiewicza, Polskim Towarzystwem Filologicznym, Polskim Towarzystwem Historycznym, Kołem Polonistów itp., a to tylko niektóre z listy instytucji, co świadczy o wszechstronnej działalności naukowej Łepkiego.

W okresie międzywojennym uczony zintensyfikował także swoją działalność we współpracy z polskimi czasopismami: „Biuletyn Polsko-Ukraiński”, „Sprawy Narodowościowe” itp. Znany był także z płomiennych, patriotycznych przemówień z okazji jubileuszu Słowackiego, 950-lecia chrztu Ukrainy, podczas różnych akademii i wieczornic. W niezwykle napiętej sytuacji stosunków ukraińsko-polskich pozostał zwolennikiem pokojowego dialogu. Dlatego też po otrzymaniu w 1938 r. prezydenckiej nominacji na senatora z mównicy parlamentarnej bronił interesów ukraińskiej młodzieży szkolnej. Stanowi szkolnictwa ukraińskiego poświęcił swoje pierwsze i jedyne wystąpienie w Senacie. Podkreślał w nim konieczność nauczania w języku ojczystym, co jest środkiem podnoszenia kultury i świadomości narodowej30N. Biłyk, Bohdan Łepkyj, dz. cyt..

W latach trzydziestych pracował również aktywnie jako tłumacz. Wspomniane wyżej przekłady dzieł T. Szewczenki dla wydawnictw Ukraińskiego Instytutu Naukowego w Warszawie ukazywały się w antologiach także w latach siedemdziesiątych, co świadczy o ich wysokim poziomie merytorycznym i artystycznym. Na łamach polskiej prasy pojawiały się dokonane przez B. Łepkiego przekłady dzieł Olhi Kobylanśkiej, Mychajła Kociubynśkiego, Pantełejmona Kulisza, Jurija Fedkowycza, Iwana Franki, Mychajła Staryćkiego, Łeonida Hlibowa, Maksyma Rylśkiego, Pawła Tyczyny, Jewhena Płużnyka, Mychajła Draj-Chmary i innych31M. Sywićkyj, Bohdan Łepkyj, s. 79.. Jako wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i naukowiec praktyk napisał kilka opracowań w języku polskim o historii literatury ukraińskiej. Stały się podręcznikami dla studentów, a Zarys literatury ukraińskiej (1930) nadal spełnia tę funkcję. Swoistą kontynuacją Zarysu był artykuł Kilka zagadnień z literatury ukraińskiej (1933), w którym badacz zapoznawał czytelników z literaturą ukraińską pierwszej połowy XX wieku. W tym samym roku 1933 ukazał się szkic Literatura ukraińska, który przez dziesięciolecia był dla polskich odbiorców podręcznikiem, z którego można było czerpać informacje nie tylko o tym czy innym autorze bądź zjawisku w literaturze ukraińskiej, ale także na temat wpływów zachodnich na rozwój literatury ukraińskiej. Co istotne, w pracach tych Łepki podkreślał europejski charakter twórczości ukraińskich artystów, związek literatury ukraińskiej z literaturą światową. Badania Łepkiego pozwoliły wypełnić luki w wiedzy polskiego czytelnika o literaturze ukraińskiej.

Oprócz tego, że Łepki tłumaczył dzieła pisarzy ukraińskich na język polski, ważną rolę należy przypisać tłumaczeniom dzieł samego artysty na język polski, co również przyczyniło się do zapoznania Polaków ze współczesną literaturą ukraińską. Dzieła Łepkiego tłumaczyli więc na język polski: Władysław Orkan, Jerzy Niemientowski, Feliks Gwiżdż, Eustachy (Ostap) Łapski, Tadeusz Hollender, Maria Bieńkowska, Sydir Twerdochlib i inni.
Z powyższego można wnioskować, że Bohdan Łepki był kluczową postacią w kształtowaniu ukraińsko-polskich stosunków kulturalnych. Dzięki jego aktywnej, wielopłaszczyznowej działalności w Polsce udało się stworzyć ośrodek wiedzy o kulturze narodu ukraińskiego. Cechujący się tolerancją dla dążeń innych narodów, ale jednocześnie przepojony szczerym patriotyzmem, udowodnił, że naród ukraiński stworzył wartości, które zapewniają mu poczesne miejsce w kulturze światowej.

Przekład: Artur Czesak

BIBLIOGRAFIA

 • Biłyk N., Bohdan Łepkyj: żyttia i dijalnisť, Džura, Ternopil 2001.
 • Biłyk N., Rol Bohdana Łepkoho u pohłybłenni intehraciji Ukrajiny w switowyj kulturnyj proces, w: Ukrajina-Jewropa-Swit: mižnarod. zbirnyk nauk. prać, red. Ł.M. Ałeksijeweć, Wydawnyctwo TNPU im. W. Hnatiuka, Ternopil 2008, 1, s. 108–118.
 • Genyk-Berezowśkyj J., Bohdan Łepkyj – profesor uniwersytetu, w: Słowo płomenem wziałosia, Jewszan-Zilla, Toronto 1972, s. 154–163.
 • Hołubeć M., Žyttiewyj szlach B. Łepkoho, w: Bohdan Łepkyj. 1872–1941. Zbirnyk u poszanu pamjati poeta, Ukrajinśke Wydawnyctwo, Krakiw – Lwiw 1943, s. 8–12.
  [Klub Słowiański w Krakowie. Sprawozdanie z trzechlecia, „Świat Słowiański” 1: 1905, nr 1, s. 2]
 • Kuzela Z., Bohdan Łepkyj, w: Zołota Łypa. Juwiłejna zbirka tworiw Bohdana Łepkoho z joho żyttiepysom, bibliohrafijeju tworiw i pryswiatamy, red. Z. Kuzela, Ukrajinśke Słowo, Berlin 1924, s. 9–89.
 • Lwowycz P., Profesor Bohdan Łepkyj, w: Powernennia Ukrajini Bohdana Łepkoho. Knyha druha, red. R. Smyk, Ukrajina, Chicago 1996, s. 215–219.
 • Sywićkyj M., Bohdan Łepkyj. Żyttia i tworczisť, Dnipro, Kyjiw 1993.